مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱منهج الإمام جعفر الصادق فی التربیة الإقتصادیةنیکو دیالمهالمؤتمر الدولی للدراسات الإسلامیة المعاصرةخرداد 1400
۲الزامات و اثرات سازنده مسئولیت پذیری در زندگی انسان از نظر اسلام/زهرا احمدی زمانی / دیالمه / گودرزیهشمتمین کنفرانس ملی توسعه ملی پایدار علوم تربیتی وروانشناسی ، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1399
۳ایجاد الثقافه الجدیده فی القرآن الکریم بالانتقاء التقابلی للمفرداتدیالمه / محسنی نژادالموتمر الدولی السادس للقرآن أساس الحضارة1398
۴حرمت إذلال نفس به مثابه قاعده فقهی و اثر آن در تربیت /نیکو دیالمه / فائزه عظیم زاده اردبیلیهمایش ملی فقه و تربیتدی ماه 1397
۵تبیین مولفه نفوذ در رهبری فرانوگرا ورهبری اسلامی مبتنی بر دیدگاه امام علی (ع) در نهج البلاغهثریا کاووسی / عباسی / دیالمههمایش علمی پژوهشی " راهبردهاوراهکارهای ارتقاء کیفیت در آموزش و پرورشمهر 1396
۶علم نافع ، مولفه های مناسب انتخاب محتوای آموزشی وتاثیر آن در سبک زندگی علمیمریم برادران / دکتر صالحی / نیکو دیالمههمایش ملی علمی -پژوهشی سبک زندگی ودانشجوی ایرانیخرداد 1394
۷تبیین محتوای برنامه درسی "مدرسه شاد " براساس آموزه های اسلامیسکینه خوش صفت / دهقانی / دیالمهچهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی اسلامی1396
۸تکنیک های بازدارنده از تعارضات ضد کارکرد د رسازمان ها با تاکید برآموزه های اسلامحسینی / دیالمهکنفرانس بین المللی علوم انسانی اسلامیآبان 1394
۹تبیین ویژگیهای عملکردی رهبری معنوی در سازمان های مبتنی بر سیره انبیاء در قرآن کریمزینب اثنی عشری / نیکو دیالمهکنفرانس بین الملللی روانشناسی و علوم تربیتی با رویکرد اسلامیآبان 1394
۱۰ارتقاء شادکامی در مدارس با تکیه بر برنامه درسی شادسکینه خوش صفت / دهقانی / دیالمهدومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی1396
۱۱سوال ونقش آن در فرآیند آموزش ازمنظر قرآن کریمسارا طوسیان / نیکو دیالمه / نرگس سجادیهکنفرانس بین المللی آموزش ( کشور پرتغال )1393
۱۲مولفه های منجر به توسعه انسانی بر اساس آموزه های اسلاممریم برادران / نیکو دیالمههمایش ملی علوم انسانی اسلامیشهریور 1394
۱۳تبیین آموزش حیا در مدارسثریا کاووسی / نیکو دیالمهکنفرانس ملی آموزش ، یادگیری ، اشتغال و توسعه پایدار1393
۱۴واکاوی اصول حاکم بر مناظره وگفتگوی اثر بخش با تاکید برسیره رضوینیکو دیالمهجشنواره بین المللی امام رضا علیه السلاماردیبهشت 1393
۱۵مفهوم شناسی ثبات قدم فردی جمعی با رویکرد اسلامیدیالمه . شفیعی . مرادیهفتمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی1402/9/8
۱۶تعالی فرهنگی دختران در مدرسه مبتنی بر شخصیت و سیره بانوان قرآنیدیالمه .گودرزی . حسین زاده . عظیمیهمایش ملی زن و هویت ایرانی اسلامی1402/2/20
۱۷تعالی فرهنگی دختران در مدرسه مبتنی بر سیره بانوان قرآنیدیالمه ، گودرزی ، عظیمیهمایش زن و هویت ایرانی اسلامی1402/02/20
۱۸مرور سیستماتیک عوامل موثر د رمدل های چابکی سازمان د رهزاره سوممریم خداوردیان ، طیبه عباسی ،نیکو دیالمههشتمین کنفرانس علوم مدریریت و حسابداری 1401401
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.