ارتقاء شادکامی در مدارس با تکیه بر برنامه درسی شاد

نویسندگانسکینه خوش صفت / دهقانی / دیالمه
همایشدومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله