تعالی فرهنگی دختران در مدرسه مبتنی بر شخصیت و سیره بانوان قرآنی

نویسندگاندیالمه .گودرزی . حسین زاده . عظیمی
همایشهمایش ملی زن و هویت ایرانی اسلامی
تاریخ برگزاری همایش۱۴۰۲/۲/۲۰
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله