تکنیک های بازدارنده از تعارضات ضد کارکرد د رسازمان ها با تاکید برآموزه های اسلام

نویسندگانحسینی / دیالمه
همایشکنفرانس بین المللی علوم انسانی اسلامی
تاریخ برگزاری همایشآبان ۱۳۹۴
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله