حرمت إذلال نفس به مثابه قاعده فقهی و اثر آن در تربیت /

نویسندگاننیکو دیالمه / فائزه عظیم زاده اردبیلی
همایشهمایش ملی فقه و تربیت
تاریخ برگزاری همایشدی ماه ۱۳۹۷
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله