واکاوی اصول حاکم بر مناظره وگفتگوی اثر بخش با تاکید برسیره رضوی

نویسندگاننیکو دیالمه
همایشجشنواره بین المللی امام رضا علیه السلام
تاریخ برگزاری همایشاردیبهشت ۱۳۹۳
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشمنطقه ای

چکیده مقاله