سوال ونقش آن در فرآیند آموزش ازمنظر قرآن کریم

نویسندگانسارا طوسیان / نیکو دیالمه / نرگس سجادیه
همایشکنفرانس بین المللی آموزش ( کشور پرتغال )
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۳
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله