تعالی فرهنگی دختران در مدرسه مبتنی بر سیره بانوان قرآنی

نویسندگاندیالمه ، گودرزی ، عظیمی
همایشهمایش زن و هویت ایرانی اسلامی
تاریخ برگزاری همایش۱۴۰۲/۰۲/۲۰
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله