علم نافع ، مولفه های مناسب انتخاب محتوای آموزشی وتاثیر آن در سبک زندگی علمی

نویسندگانمریم برادران / دکتر صالحی / نیکو دیالمه
همایشهمایش ملی علمی -پژوهشی سبک زندگی ودانشجوی ایرانی
تاریخ برگزاری همایشخرداد ۱۳۹۴
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله