مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱ايجاد الثقافه الجديده في القرآن الكريم بالانتقاء التقابلي للمفرداتنیکو دیالمهمجله علمیه : معالم القرآن والسنهزمستان 1399
۲چارچوب مفهومی تربیت اجتماعی: یک مطالعه ی سیستماتیکدیالمه . برادران . کهن پورعلوم تربیتی از دیدگاه اسلامزمستان 1402
۳اصول وروشهای تربیتی مبتنی بر حکمت از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت عنیکو دیالمه/ نیره رحمانی / پورکریمیفصلنامه علمی - پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و روایاتزمستان 1397
۴مروری سیستماتیک بر رهبری حکمت محور: بک مطالعه فراترکیبنیکو دیالمه / نیره رحمانی / پور کریمی / خنیفرفصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت ، اقتصاد و حسابداریزمستان 1397
۵مولفه های رفتار فرانقشی در سازمانهای آموزشی از دیدگاه اسلامنیکو دیالمه/ منا افضلی قادیفصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت د ردانشگاه اسلامیزمستان 1395
۶شاخصه ها وبایسته های رفتار فرانقشی در سازمان از دیدگاه اسلامنیکو دیالمه / مناافضلی قادیفصلنامه علمی _ پژوهشی پژوهش های اخلاقیزمستان 1395
۷مولفه های توانمندی معلمان از منظر اسلام ودانش مدیریتنیکو دیالمه/ نیره رحمانیفصلنامه علمی مطالعات اسلامی وعلوم تربیتیزمستان 1390
۸مفهوم رشدوتوسعه در دیدگاه اسلام وغربنیکو دیالمه / مریم برادران حقیردوفصلنامه علمی -پژوهشی علم و دینزمستان 1389
۹غیبتی در حضورنیکو دیالمهفصلنامه علمی تخصصی انتظارزمستان 1381
۱۰تبیین اهداف برنامه درسی "مدرسه شاد " براساس آموزه های اسلامینیکو دیالمه/ خوش صفت /دهقانیفصلنامه علمی علوم تربیتی از دیدگاه اسلامتاستان 1397
۱۱مولفه های رهبری تحول گرا بر اساس سیره حضرت ابراهیم(ع) در قرآن کریم با ملاحظاتی بر تعلیم و تربیتدیالمه . خداوردیانعلوم تربیتی از دیدگاه اسلامتابستان 1402
۱۲مولفه های تربیت سیاسی در اندیشه سید محمدباقر صدرنیکو دیالمه & ساجده شکرینظریه های اجتماعی متفکران مسلمان،تابستان 1401
۱۳تبیین فرآیند فرهنگ پذیری بر اساس آموزه های اسلامی با تاکید بر نقش مدارسنیکو دیالمه & عظیمی & گودرزیمسائل کاربردی تعلیم و تربیتتابستان 1401
۱۴-تبیین عوامل موثر بر مسئولیت پذیری دانش آموزان بر اساس ر ساله حقوقیه امام سجاد علیه السلام با تاکید برنقش مدرسهنیکو دیالمه / زهرا احمدی زمانی / اکرم گودرزیفصلنامه علمی -پژوهشی مسائل کاربردی تعلیم و تربیتتابستان 1398
۱۵بررسی سنت اجتماعی مداوله واهداف آن در قرآن کریمنیکو دیالمهفصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسیریتابستان 1395
۱۶شناسایی مولفه های اعتماد د رسازمان های آموزشی با تاکید برآموزه های اسلامینیکو دیالمه/ ندا کریمیان / عزتیفصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت د ردانشگاه اسلامیتابستان 1395
۱۷پیشایندهای بستر آفرین رفتار فرانقشی در سازمان های آموزشی از منظر قرآن کریمنیکو دیالمه/ منا افضلی قادیفصلنامه علمی علوم تربیتی از دیدگاه اسلامتابستان 1394
۱۸خردورزی در هندسه معرفتی سوره حجراتنیکو دیالمهفصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات تفسیریتابستان 1392
۱۹شناسایی عوامل سازمانی موثر بر توانمندسازی معلمان ازمنظر اسلامنیکو دیالمه/ نیره رحمانیفصلنامه مطالعات اسلامی و علوم تربیتیتابستان 1392
۲۰دلالت های تربیتی حرمت اذلال نفس به مثابه قاعده فقهینیکو دیالمه/ فائزه عظیم زاده اردبیلیفصلنامه علمی -پژوهشی فقه تربیتیپاییز 1398
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.