مرور سیستماتیک عوامل موثر د رمدل های چابکی سازمان د رهزاره سوم

نویسندگانمریم خداوردیان ، طیبه عباسی ،نیکو دیالمه
همایشهشتمین کنفرانس علوم مدریریت و حسابداری 140
تاریخ برگزاری همایش۱۴۰۱
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله