مولفه های منجر به توسعه انسانی بر اساس آموزه های اسلام

نویسندگانمریم برادران / نیکو دیالمه
همایشهمایش ملی علوم انسانی اسلامی
تاریخ برگزاری همایششهریور ۱۳۹۴
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله