نمایش ۱۹ تا ۳۴ مورد از کل ۳۴ مورد.

اعظم غیاثی ثانی

استادیار
پردیس خواهران
اعظم غیاثی ثانی
استادیار دکتری
- پردیس خواهران

https://faculty.isuw.ac.ir/ghiasi/fa

Google Scholar

منا فریدی خورشیدی

استادیار
پردیس خواهران
منا فریدی خورشیدی
استادیار -
- پردیس خواهران

https://faculty.isuw.ac.ir/faridi/fa

فاطمه کاظمپور فرد

مربی
پردیس خواهران
فاطمه کاظمپور فرد
مربی کارشناسی ارشد
۰۹۱۹۵۰۱۴۰۹۰ پردیس خواهران

https://faculty.isuw.ac.ir/kazempour/fa

Google Scholar
عصمت

عصمت گلشنی

استادیار
پردیس خواهران
عصمت گلشنی
استادیار دکترای تخصصی
- پردیس خواهران

https://faculty.isuw.ac.ir/gholshani/fa

Google Scholar ORCID

اکرم گودرزی

استادیار
پردیس خواهران
اکرم گودرزی
استادیار دکتری
- پردیس خواهران

https://faculty.isuw.ac.ir/goodarzi/fa

Google Scholar

طاهره محسنی

استادیار
پردیس خواهران
طاهره محسنی
استادیار دکتری
- پردیس خواهران

https://faculty.isuw.ac.ir/h-mohseni/fa

Google Scholar
سهیلا

سهیلا محسنی نژاد

استادیار
پردیس خواهران
سهیلا محسنی نژاد
استادیار دکتری
- پردیس خواهران

https://faculty.isuw.ac.ir/s-mohseni/fa

Google Scholar
مریم السادات

مریم السادات محقق

استادیار
پردیس خواهران
مریم السادات محقق
استادیار دکتری
۰۲۱۲۶۱۱۰۹۶۶ پردیس خواهران

https://faculty.isuw.ac.ir/mohaghegh/fa

ORCID Web of Science

فاطمه ملایم

استادیار
پردیس خواهران
فاطمه ملایم
استادیار دکتری
- پردیس خواهران

https://faculty.isuw.ac.ir/molayem/fa

Google Scholar

قدسیه مهدوی

مربی
پردیس خواهران
قدسیه مهدوی
مربی حوزوی
- پردیس خواهران

https://faculty.isuw.ac.ir/mahdavi/fa

مهدیه مهدوی کنی

استادیار
پردیس خواهران
مهدیه مهدوی کنی
استادیار دکتری
- پردیس خواهران

https://faculty.isuw.ac.ir/mahdavikani/fa

صدیقه

صدیقه مهدوی کنی

دانشیار
پردیس خواهران
صدیقه مهدوی کنی
دانشیار دکتری
- پردیس خواهران

https://faculty.isuw.ac.ir/s-mahdavi/fa

Google Scholar
زهره

زهره موسی زاده

دانشیار
پردیس خواهران
زهره موسی زاده
دانشیار دکتری
- پردیس خواهران

https://faculty.isuw.ac.ir/mosazadeh/fa

Google Scholar

رقیه السادات مومن

استادیار
پردیس خواهران
رقیه السادات مومن
استادیار دکترای تخصصی
- پردیس خواهران

https://faculty.isuw.ac.ir/momen/fa

Google Scholar

فاضله میرغفوریان

استادیار
پردیس خواهران
فاضله میرغفوریان
استادیار دکتری
- پردیس خواهران

https://faculty.isuw.ac.ir/mirghafori/fa

Google Scholar