فاطمه صادق زاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۸۰فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
عضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۲

سوابق اجرایی

 ۱- مدیریت گروه آموزشی فلسفه و کلام . از  ۱۳۷۶ تاکنون

۲- مدیریت علمی و اجرایی طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری . از ۱۳۸۰ تا تابستان ۱۳۸۸

۳- سردبیر دو فصلنامه تخصصی فلسفی و کلامی مشکوه النور . از بهار ۱۳۸۲ تا پایان ۱۳۸۵

۴- جانشین سردبیر دو فصلنامه تخصصی حکمت سینوی( مشکوه النور) . از آغاز ۱۳۸۶ تا پایان ۱۳۸۷

۵- جانشین سردبیر دو فصنامه علمی- پژوهشی حکمت سینوی( مشکوه النور) . آغاز ۱۳۸۸ تاکنون