اکرم گودرزی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۹۳مدیریت آموزشیدانشگاه خوارزمی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
مدیر گروه معارف اسلامی و علوم تربیتیپیمانیتمام وقت۸