فاطمه کاظمپور فرد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۷۳فقه و حقوق اسلامیجامعه الزهرا

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
رسمی آزمایشیتمام وقت۲۶

سوابق اجرایی

مدیر اداره گزینش پردیس خواهران

۱)اخلاق اسلامی-__متون حدیث ونهج البلاغه_ تفسیر_ اصول عقایر _ متون فقهی _اصول الفقه _فقه تخصصی فقه عمومی

۱) تدریس در حوزه از سال ۱۳۵۵

۲)تدریس دردانشگاه وحوزه از سال ۱۳۷۰ 

۳) تدریس دردانشگاه امام صادق(ع)پردیس خواهران از سال ۱۳۷۳  (به عنوان عضو هیأت علمی)