سعیده سادات شهیدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۸۸فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه امام صادق(ع)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
عضو هیئت علمیپیمانیتمام وقت۸

سوابق اجرایی

 مسئولیت طرح شهید مطهری از سال ۱۳۸۹ در دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

- عوامل پیدایش فرقه کلامی معتزله (مشکوه النور- ش۲۷-۲۶)

- ماهیت جسم از دیدگاه فلاسفه یونانی و مسلمان

۰مشکوه النور، ش۲۹-۲۸)

- وجودمنبسط از دیدگاه عرفان اسلامی و حکمت متعالیه (مشکوه النور،ش۳۱-۳۰)

-ماهیت فلسفه اسلامی (حکمت سینوی، ش۳۵)

- از شناخت علمی تا معرفت فلسفی (حکمت سینوی، ش۳۷-۳۶)

- عینیت مفهومی اوصاف الهی در فلسه ابن سینا (حکمت سینوی، ش۴۲)

- مبادی وجودی جدا انگاری واجب الوجود از ممکنات در فلسفه ابن سینا (حکمت سینوی، ش۴۳)

- امکان معرفت نسبت به خداوند نزد ابن سینا (حکمت سینوی، ش۴۴) در دست چاپ