قدسیه مهدوی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
رئیس پردیس خواهران(تنظیم نشده)تمام وقت