مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۲۱گستره حریم خصوصی بیمار در فضای مجازیعاطفه عباسیمجله حقوق پزشکی1399
۲۲قضازدایی جرایم خانوادگی؛ از نظریه تا اجراعاطفه عباسی- رکسانا بوعذارمجله فقه و حقوق خانواده1399
۲۳نگاهی نو به نحوه صدور و اعمال مجازات حدی علیه کودکان و نوجوانانعاطفه عباسی- عطیه رنگچیپژوهشنامه حقوق اسلامی1399
۲۴چالش های حقوقی تابعیت اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجیعاطفه عباسیفصلنامه حقوق کودک1398
۲۵جلوه های کیفرزدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تأکید بر جرایم خانوادگیعاطفه عباسی کلیمانیفقه و حقوق خانواده (علمی- ترویجی)1398
۲۶مسئولیت پزشک در نظام حقوقی ایرانعاطفه عباسی کلیمانیمجله تخصصی قانون طاها1398
۲۷چالش های حقوقی تابعیت اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجیعاطفه عباسی کلیمانیمجله حقوق کودک1398
۲۸پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان در مواجهه با جرایم جنسیعاطفه عباسی کلیمانیفصلنامه رهیافت پیشگیری1398
۲۹ضوابط اثبات امر کیفریعاطفه عباسی کلیمانیمجله حقوقی دانشگاه اصفهان1398
۳۰ضوابط اثبات امر کیفریعاطفه عباسی کلیمانیمجله حقوقی دانشگاه اصفهان1398
۳۱تزاحم اجرای مجازات حدی و قصاص علیه کودکان و نوجوانان با حق حیات ایشانعاطفه عباسی کلیمانیدر فصلنامه حقوق کودک1398
۳۲سازوکارهای معاضدت حقوقی در دادرسی کودکانعاطفه عباسی کلیمانیفصلنامه دانش انتظامی پلیس پایتخت1398
۳۳پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان در مواجهه با جرایم جنسیعاطفه عباسی- عطیه رنگچیفصلنامه رهیافت پیشگیری1398
۳۴ضوابط اثبات امر کیفریعاطفه عباسیمجله حقوقی دانشگاه اصفهان1398
۳۵تزاحم اجرای مجازات حدی و قصاص علیه کودکان و نوجوانان با حق حیات ایشان1398عاطفه عباسیفصلنامه حقوق کودک1398
۳۶سازوکارهای معاضدت حقوقی در دادرسی کودکانعاطفه عباسی- رکسانا بوعذارفصلنامه دانش انتظامی پلیس پایتخت1398
۳۷رویکردی بر حق تعلم کودک توسط والدین در قوانین داخلی و اسناد بین المللیعاطفه عباسی- اسما اکبریمجله فقه و حقوق خانواده1398
۳۸بازخوانی جواز قتل مهدورالدم و چالش های آن با دادرسی منصفانهعاطفه عباسی کلیمانینشریه تعالی حقوق (علمی- پژوهشی)1398
۳۹مسئولیت پزشک در نظام حقوقی ایرانعاطفه عباسی- جلالی فراهانیمجله حقوقی طاها1398
۴۰جلوه های کیفرزدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تأکید بر جرایم خانوادگیعاطفه عباسی- عطیه رنگچیمجله فقه و حقوق خانواده1398
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۲ مورد.