مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱ساز و کارهای قضازدایی در قوانین موضوعه با تاکید بر جرایم خانوادگیعاطفه عباسی- رکسانا بوعذارسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام 13981398
۲بار اثبات پولشویی و چالش های فقهی و حقوقی آنعاطفه عباسی- اسما اکبریسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام 13981398
۳عنصر مادی جرم در آئینه نظر کارشناسعاطفه عباسی کلیمانیسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام1398
۴بار اثبات پولشویی و چالش های فقهی و حقوقی آنعاطفه عباسی کلیمانیسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان1398
۵اثبات امر کیفریعاطفه عباسی کلیمانیسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام1398
۶ساز و کارهای قضازدایی در قوانین موضوعه با تاکید بر جرایم خانوادگیعاطفه عباسی کلیمانیسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام1398
۷مبانی حقوق شهروندی در پیشگیری از جرمعاطفه عباسی- سفیدگر- محمدیهمایش ملی پیشگیری از جرم در قلمرو مطالعات حقوق کیفری ، علوم اجتماعی و انتظامی1396
۸حدود و اختیارات اقدامات پیشگیرانه دولت با تاکید بر حقوق شهروندیعاطفه عباسی- سفیدگر- محمدیهمایش ملی پیشگیری از جرم در قلمرو مطالعات حقوق کیفری ، علوم اجتماعی و انتظامی1396
۹نقد و بررسی نابرابری دیه زن و مرد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایرانعاطفه عباسی کلیمانیپژوهشنامه زنان (علمی- پژوهشی)1396
۱۰مبانی حقوق شهروندی در پیشگیری از جرمعاطفه عباسی کلیمانیمبانی حقوق شهروندی در پیشگیری از جرم1396
۱۱نقش سیاست جنایی کیفرزدایی در مقابله با خشونت علیه زنانعاطفه عباسی- عطیه رنگچیدر همایش ملی رفع خشونت علیه زنان1395
۱۲نقش سیاست جنایی کیفرزدایی در مقابله با خشونت علیه زنانعاطفه عباسی کلیمانیهمایش ملی رفع خشونت علیه زنان1395
۱۳اثر بخشی آرای حضرت آیت الله مهدوی کنی (ره) در فرایند تدوین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفتعاطفه عباسیهمایش تخصصی الگوی نوین دانشگاه اسلامی در اندیشه آیت الله مهدوی1394
۱۴اثر بخشی آرای حضرت آیت الله مهدوی کنی (ره) در فرایند تدوین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفتعاطفه عباسی کلیمانیهمایش تخصصی الگوی نوین دانشگاه اسلامی در اندیشه آیت الله مهدوی1394
۱۵سیاست کیفری ایران در حمایت از حریم خصوصی بیماران در فضای مجازیعاطفه عباسیسومین همایش بین المللی حقوق پزشکی1389
۱۶سیاست کیفری ایران در حمایت از حریم خصوصی بیماران در فضای مجازیعاطفه عباسی کلیمانیسومین همایش بین المللی حقوق پزشکی1389
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.