مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۴۱سقط جنین ناشی از تجاوز به عنفعاطفه عباسی کلیمانیفقه و حقوق خانواده (علمی- ترویجی)1397
۴۲متولی بار اثبات موانع تحقق مسوولیت کیفری در نظام حقوقی ایرانعاطفه عباسیپژوهشنامه حقوق اسلامی1397
۴۳سقط جنین ناشی از تجاوز به عنفعاطفه عباسیمجله فقه و حقوق خانواده1397
۴۴حدود اختیارات ضابطان خاص در تفتیش خودرو با تاکید بر نقد رای صادره از دادسرای عمومی و انقلاب مشهدعاطفه عباسیفصلنامه رأی1397
۴۵حدود اختیارات ضابطان خاص در تفتیش خودرو با تاکید بر نقد رای صادره از دادسرای عمومی و انقلاب مشهدعاطفه عباسی کلیمانیفصلنامه رأی ( مطالعات آرای قضایی)1397
۴۶متولی بار اثبات موانع تحقق مسوولیت کیفری در نظام حقوقی ایرانعاطفه عباسی کلیمانیدو فصلنامه پژوهش نامه حقوق اسلامی (علمی- پژوهشی)1397
۴۷نقد و بررسی نابرابری دیه زن و مرد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایرانعاطفه عباسی کلیمانیپژوهشنامه زنان (علمی- پژوهشی)1396
۴۸نقد و بررسی نابرابری دیه زن و مرد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایرانعاطفه عباسیپژوهشنامه زنان1396
۴۹بار اثبات اختلالات روانی در فرایند دادرسی کیفریعاطفه عباسی کلیمانیمجله حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (علمی- پژوهشی)1392
۵۰بار اثبات اختلالات روانی در فرایند دادرسی کیفریعاطفه عباسی- عباس منصورآبادیمجله حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران1392
۵۱اجرای کنوانسیون حقوق کودک در چارچوب نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایرانعاطفه عباسی کلیمانیمجله فقه و حقوق خانواده (علمی- ترویجی)1389
۵۲تابعیت اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجیعاطفه عباسی کلیمانیمجله فقه و حقوق خانواده (علمی- ترویجی)1389
۵۳اجرای کنوانسیون حقوق کودک در چارچوب نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایرانعاطفه عباسیمجله فقه و حقوق خانواده1389
۵۴تابعیت اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجیعاطفه عباسی- فاطمه بداغیمجله فقه و حقوق خانواده1389
۵۵تحلیل پیش نویس لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانانعاطفه عباسیمجله اطلاع رسانی حقوقی ریاست جمهوری1388
۵۶تحلیل لایحه آیین دادرسی کیفریعاطفه عباسی کلیمانیمجله اطلاع رسانی حقوقی ریاست جمهوری1388
۵۷تحلیل لایحه آیین دادرسی کیفریعاطفه عباسیمجله اطلاع رسانی حقوقی ریاست جمهوری1388
۵۸تحلیل پیش نویس لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانانعاطفه عباسی کلیمانیمجله اطلاع رسانی حقوقی ریاست جمهوری1388
۵۹حقوق متهم با رویکرد به فقه اسلامی و اسناد بین المللیعاطفه عباسی- هدی غفاریمجله فقه و حقوق خانواده1385
۶۰مقاله «تروریسم رایانه ایعاطفه عباسیفصلنامه نیروی انتظامی1385
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۲ مورد.