فاطمه سلیمانی دره باغی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۸۵فلسفه تطبیقیمدرسه عالی شهید مطهری

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه امام صادق(علیه السلام) پردیس خواهرانمدیر گروه فلسفه و کلام اسلامیرسمی قطعیتمام وقت۲۲

سوابق اجرایی

 

مدیر بخش معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران  (۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹)

کارشناس پژوهشی گروه فلسفه و کلام اسلامی – دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران (۱۳۸۶- ۱۳۹۰)

پایان نامه:

راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد:

۱-مولفه های سازمان آموزشی یادگیرنده با تکیه برآموزه های دینی،رشته مدیریت آموزشی(فاطمه سادات امیر شاه کرمی)

۲-عدالت سازمانی در محیط های آموزشی با تکیه بر آموزه های اسلامی، رشته مدیریت آموزشی(زهرا قجاوند)

۳-تحلیل محتوای کتب دین و زندگی دوره متوسطه بر اساس مولفه های هویت دینی، رشته مدیریت آموزشی (آسیه مرتضایی)

۴-مولفه های تفکر فلسفی در مدیریت پیامبر اکرم(ص)، رشته مدیریت آموزشی(حمیده محمدیان)

 

راهنمایی پایان نامه کارشناسی:

۱-بررسی ایمان در مکاتب کلامی و فلسفی (زینب افشانی ، فاطمه ابراهیمی ،زهرا میر طاهری)

۲-جایگاه یقین در معرفت شناسی فلسفه اسلامی و متون دینی(فاطمه حسین)

۳-تحلیل مسئله غایت در فلسفه اسلامی (محدثه عمید)

۴-وجدان اخلاقی از دیدگاه فلاسفه اسلامی و معاصر غرب (انسیه رخ فرد،زهرا سلیمانی درچه)

۵-اعجاز قرآن از جنبه معرفت شناسی از دیدگاه فلاسفه اسلامی(مونا فریدی خورشیدی،عطیه فیض اصفهانی)

۶-حقیقت وحی و عصمت علمی پیامبر  از دیدگاه فلاسفه و متکلمین(فرزانه لبافی،زینب هدایتخواه)

۷-رابطه هویت دینی و تفکر انتقادی در دانشجویان (زینب محسن زاده، طیبه مدنی فر، مریم مجرایی)

۸- عالم ذر از دیدگاه فلسفه و کلام اسلامی(زینب محمد نژاد، فائزه رحیمی)

۹-رابطه علم ودین با تکیه بر دیدگاه متفکران اسلامی(فاطمه حسینی مجرد،فاطمه معظمی)

بررسی میزان به کارگیری مولفه های سازمان آموزشی یادگیرنده در مدارس منطقه ۳(مطهره یعقوبی،زهرا غیاث)

۱۱-نقش تزکیه در کسب معرفت از دیدگاه صدر متالهین (حسنی همایون)

۱۲-دفتر اشراق(محبوبه شعر باف، مونا داراب، فاطمه زراعتی، مرضیه امین، رضوانه قاطع، زهرا دشتی پور، زهرا موحدی نژاد)

۱۳-سریان عشق در عالم از دیدگاه ملاصدرا و ابن سینا(زینب نجفی)

۱۴- نقش عقل فعال در معرفت انسان(فاطمه عرب گور جدنی)

۱۵-علم حضوری و کارکردهای آن در فلسفه اشراق(صبورا حاجی علی اورک پور)

۱۶-اتحاد عاقل و معقول و پیامدهای آن در دیگر مسائل فلسفی(مریم معینی زاده)

۱۷-علم امام (نعیمه حمزه مصطفوی)

۱۸-توحید افعال و علیت(جمشیدی)

۱۹-انتصابی بودن امام(نجابت)

۲۰-تحلیل مساله غایت در فلسفه اسلامی(محدثه عمید)

۲۱-ایمان (افشانی،ابراهیمی،میر طاهری)