فاطمه سلیمانی دره باغی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۸۵فلسفه تطبیقیمدرسه عالی شهید مطهری

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه امام صادق(علیه السلام) پردیس خواهرانعضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۱

سوابق اجرایی

 

مدیر بخش معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران  (۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹)

کارشناس پژوهشی گروه فلسفه و کلام اسلامی – دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران (۱۳۸۶- ۱۳۹۰)

پایان نامه:

راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد:

۱-مولفه های سازمان آموزشی یادگیرنده با تکیه برآموزه های دینی،رشته مدیریت آموزشی(فاطمه سادات امیر شاه کرمی)

۲-عدالت سازمانی در محیط های آموزشی با تکیه بر آموزه های اسلامی، رشته مدیریت آموزشی(زهرا قجاوند)

۳-تحلیل محتوای کتب دین و زندگی دوره متوسطه بر اساس مولفه های هویت دینی، رشته مدیریت آموزشی (آسیه مرتضایی)

۴-مولفه های تفکر فلسفی در مدیریت پیامبر اکرم(ص)، رشته مدیریت آموزشی(حمیده محمدیان)

 

راهنمایی پایان نامه کارشناسی:

۱-بررسی ایمان در مکاتب کلامی و فلسفی (زینب افشانی ، فاطمه ابراهیمی ،زهرا میر طاهری)

۲-جایگاه یقین در معرفت شناسی فلسفه اسلامی و متون دینی(فاطمه حسین)

۳-تحلیل مسئله غایت در فلسفه اسلامی (محدثه عمید)

۴-وجدان اخلاقی از دیدگاه فلاسفه اسلامی و معاصر غرب (انسیه رخ فرد،زهرا سلیمانی درچه)

۵-اعجاز قرآن از جنبه معرفت شناسی از دیدگاه فلاسفه اسلامی(مونا فریدی خورشیدی،عطیه فیض اصفهانی)

۶-حقیقت وحی و عصمت علمی پیامبر  از دیدگاه فلاسفه و متکلمین(فرزانه لبافی،زینب هدایتخواه)

۷-رابطه هویت دینی و تفکر انتقادی در دانشجویان (زینب محسن زاده، طیبه مدنی فر، مریم مجرایی)

۸- عالم ذر از دیدگاه فلسفه و کلام اسلامی(زینب محمد نژاد، فائزه رحیمی)

۹-رابطه علم ودین با تکیه بر دیدگاه متفکران اسلامی(فاطمه حسینی مجرد،فاطمه معظمی)

بررسی میزان به کارگیری مولفه های سازمان آموزشی یادگیرنده در مدارس منطقه ۳(مطهره یعقوبی،زهرا غیاث)

۱۱-نقش تزکیه در کسب معرفت از دیدگاه صدر متالهین (حسنی همایون)

۱۲-دفتر اشراق(محبوبه شعر باف، مونا داراب، فاطمه زراعتی، مرضیه امین، رضوانه قاطع، زهرا دشتی پور، زهرا موحدی نژاد)

۱۳-سریان عشق در عالم از دیدگاه ملاصدرا و ابن سینا(زینب نجفی)

۱۴- نقش عقل فعال در معرفت انسان(فاطمه عرب گور جدنی)

۱۵-علم حضوری و کارکردهای آن در فلسفه اشراق(صبورا حاجی علی اورک پور)

۱۶-اتحاد عاقل و معقول و پیامدهای آن در دیگر مسائل فلسفی(مریم معینی زاده)

۱۷-علم امام (نعیمه حمزه مصطفوی)

۱۸-توحید افعال و علیت(جمشیدی)

۱۹-انتصابی بودن امام(نجابت)

۲۰-تحلیل مساله غایت در فلسفه اسلامی(محدثه عمید)

۲۱-ایمان (افشانی،ابراهیمی،میر طاهری)