مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱مفهوم سازی مسئولیت اجتماعی در دانشگاههای ایرانمریم برادران، نسرین نورشاهی و احمدرضا روشنفصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی1399
۲الزامات حمایت سازمانی ادراک شده در مدرسه صالح در سند تحول آموزش و پرورشزهرا نیری پور و مریم برادرانفصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی1399
۳مدرسه صالح؛ کانون تحقق حیات طیبه با تاکید بر جامعه مدنیمریم برادران و زهرا نیری پوردوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام1399
۴دلالت‌های تربیتی احکام کتابت از دیدگاه شهید ثانیمریم برادران و صدیقه مهدویدوفصلنامه مطالعات فقه تربیتی1397
۵تبیین دوره دکتری پژوهش محور در چشم انداز سناریوهای بین المللی سازی علم و فناوریمریم برادران و ابراهیم صالحی عمرانفصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در اموزش عالی1395
۶سازمان یادگیرنده: راهکار تربیت نیروی انسانی دانشی- مورد پژوهی: مدارس متوسطه دوم غیر انتفاعیفاطمه صغری شفیعی و مریم برادراندوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام1395
۷مؤلفه های آموزشی منجر به توسعه انسانی بر اساس آموزه های اسلاممریم برادران و نیکو دیالمهفصلنامه علمی تخصصی علوم انسانی اسلامی1394
۸بررسی وضعیت مهارتهای پژوهشی در مقاطع مختلف تحصیلی رشته های علوم انسانی؛ مورد پژوهی: دانشگاه مازندرانصمد ایزدی، مریم برادران و زینب کرمخانیدوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات برنامه درسی آموزش عالی1393
۹ارائه مدل مفهومی نمایشگر اطلاعات راهبردی آموزش عالی برای ارتقای تصمیم سازی مدیران ارشد شایستهزینب کرمخانی، مریم برادران و مهرداد مدهوشیدوفصلنامه علمی ترویجی نامه آموزش عالی1392
۱۰مفهوم رشد و توسعه انسانی در دیدگاه اسلام و غربمریم برادران و نیکو دیالمهدوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های علم و دین1389
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.