مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱مظاهر النوستالجیا فی الشعر المقاومه (دراسه مقارنه ادبیه بین عبدالکریم الکرمی و فروخی یزدی)معصومه حاجی عموشافصلنامه علمی پژوهشی "دراسات فی العلوم الانسانیه"1398
۲بن مایه های پایداری شعر فلسطین و ایران در سده بیستم (مطالعه موردی: ابراهیم طوقان، عبدالکریم الکرمی، نسیم شمال، فرخی یزدی)معصومه حاجی عموشارساله دکتری1397
۳مقایسه ما و دیگری در شعر نسیم شمال و ابراهیم طوقان فصلنامه کاوش نامه ادبیات تطبیقی ،شماره 31، 2018 (مقارنه عناصر ،نحن و الاخرون; فی شعر نسیم الشمال و ابراهیم طوقانمعصومه حاجی عموشافصلنامه کاوش نامه ادبیات تطبیقی ; دانشگاه رازی1397
۴مقاله کاربرد اسلوب طنز در سروده های نسیم شمال و ابراهیم طوقانمعصومه حاجی عموشافصلنامه ی علمی پژوهشی مطالعات ادبیات تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت1395
۵انتظارمعصومه حاجی عموشاماهنامه مشکوة النور۱۳ دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران1377
۶بیماری روشنفکری و نگاهی بر ریشه های آنمعصومه حاجی عموشاماهنامه مشکوة النور۱۲ دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران1377
۷وهابیت یک جریان انحرافیمعصومه حاجی عموشاماهنامه مشکوة۸ و 9و 101377
۸انقلاب ، مردم، توطئه های آمریکامعصومه حاجی عموشاماهنامه مشکوة۷1377
۹هنوز خاک ریزهایی هست که آشنایان قدیمی را می طلبدمعصومه حاجی عموشاماهنامه مشکوة 41377
۱۰16آذر روز دانشجومعصومه حاجی عموشاماهنامه مشکوة۳1377
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.