جایگاه حقوقی و حدود صلاحیت قوه قضاییه در رسیدگی به جرایم خُرد خانوادگی

نویسندگانعاطفه عباسی- رکسانا بوعذار
نشریهفصلنامه دانش حقوق عمومی
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۹
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله