بازخوانی مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر و داروهای روانگردان در نظام حقوقی ایران

نویسندگانعاطفه عباسی- ملیکا محبوبی
نشریهپژوهش های حقوقی
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۹
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله