ضمانت اجرای کیفری منع تولید نسل در حقوق ایران

نویسندگانعاطفه عباسی کلیمانی
نشریهمجله حقوق پزشکی(علمی- پژوهشی)
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۴۰۰
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله