راهبردهای نوین پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری

نویسندگانعاطفه عباسی کلیمانی
نشریهفصلنامه رهیافت پیشگیری
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۹
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله