بازخوانی مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر و داروهای روانگردان در نظام حقوقی ایران

نویسندگانعاطفه عباسی کلیمانی
نشریهمجله پزوهش های حقوقی(علمی- پژوهشی)
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۹
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله