جلوه های قضازدایی از جرایم خانوادگی در قوانین موضوعه

نویسندگانعاطفه عباسی کلیمانی
نشریهفصلنامه دانش انتظامی پلیس پایتخت
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۹
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله