جایگاه حقوقی و حدود صلاحیت قوه قضاییه در رسیدگی به جرایم خُرد خانوادگی

نویسندگانعاطفه عباسی کلیمانی
نشریهفصلنامه دانش حقوق عمومی (علمی- پژوهشی)
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۴۰۰
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله