امکان سنجی جایگزینی ضمان عاقله با نهاد بیمه در فقه اسلامی

نویسندگانعاطفه عباسی کلیمانی
نشریهمجله فقه مقارن (علمی- پژوهشی)
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۴۰۰
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله