قضازدایی جرایم خانوادگی؛ از نظریه تا اجرا

نویسندگانعاطفه عباسی کلیمانی
نشریهمجله فقه و حقوق خانواده (علمی- ترویجی)
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۹
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله