کبری پور عبدالله

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۹۰فقه و اصول - حوزویدانشگاه حوزه علمیه خواهران قم

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
مدیر گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(علیه السلام) پردیس خواهرانعضو هیئت علمیپیمانیتمام وقت۹

سوابق اجرایی

 عضو انجمن اسلامی دانشگاه تبریز

عضو کمیسون وحدت حوزه و دانشگاه انجمن های اسلامی

عضو مبلغین جامعه الزهرا س

عضو کادر مرکزی سپاه خواهران شهرستان بهبهان (خوزستان)

مدیر مسئول نشریه یاس(مرکز مدیریت حوزه های خواهران

مصاحبه گر مبلغین دفتر مرکزی نهاد رهبری در دانشگاه ها

عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در دوره ( نماینده جامعه الزهرا س)

مدیر گروه فقه و حقوق اسلامی پردیس خواهران دانشگاه امام صادق ع