نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۳۱ مورد.

خدیجه ابوالمعالی

دانشیار
دانشگاه امام صادق
خدیجه ابوالمعالی
دانشیار دکتری
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/abolmaali/fa

نرگس ایزدی

مربی
دانشگاه امام صادق
نرگس ایزدی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/izadi/fa

مریم برادران

استادیار
دانشگاه امام صادق
مریم برادران
استادیار دکتری
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/baradaran/fa

Google Scholar

سارا سادات پاکزادیان

استادیار
دانشگاه امام صادق
سارا سادات پاکزادیان
استادیار دکتری
۴۴۱ دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/pakzadian/fa

ORCID

کبری پور عبدالله

استادیار
دانشگاه امام صادق
کبری پور عبدالله
استادیار دکتری
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/poorabdollah/fa

Google Scholar
معصومه

معصومه حاجی عموشا

استادیار
دانشگاه امام صادق
معصومه حاجی عموشا
استادیار دکتری
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/amoosha/fa

Google Scholar

منیر حق خواه

استادیار
دانشگاه امام صادق
منیر حق خواه
استادیار دکتری
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/haghkhah/fa

Google Scholar

نیکو دیالمه

دانشیار
دانشگاه امام صادق
نیکو دیالمه
دانشیار دکتری
۰۲۱-۲۲۰۹۴۹۰۱-۴۹۵ دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/dialameh/fa

Google Scholar

زهرا راستی

مربی
دانشگاه امام صادق
زهرا راستی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/rasti/fa

فاطمه

فاطمه سلیمانی دره باغی

دانشیار
دانشگاه امام صادق
فاطمه سلیمانی دره باغی
دانشیار دکتری
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/soleimani/fa

Google Scholar
فاطمه صغری

فاطمه صغری شفیعی

استادیار
دانشگاه امام صادق
فاطمه صغری شفیعی
استادیار دکتری
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/shafiee/fa

Google Scholar

سعیده سادات شهیدی

استادیار
دانشگاه امام صادق
سعیده سادات شهیدی
استادیار دکتری
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/shahidi/fa

Google Scholar

فاطمه صادق زاده

دانشیار
دانشگاه امام صادق
فاطمه صادق زاده
دانشیار دکتری
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/sadeqzadeh/fa

Google Scholar

محیا صفاری نیا

استادیار
دانشگاه امام صادق
محیا صفاری نیا
استادیار دکتری
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/saffa/fa

Google Scholar

عاطفه عباسی کلیمانی

استادیار
دانشگاه امام صادق
عاطفه عباسی کلیمانی
استادیار دکتری
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/abbasi/fa

فائزه عظیم زاده اردبیلی

دانشیار
دانشگاه امام صادق
فائزه عظیم زاده اردبیلی
دانشیار دکتری
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/azimzadeh/fa

Google Scholar

اعظم غیاثی ثانی

استادیار
دانشگاه امام صادق
اعظم غیاثی ثانی
استادیار دکتری
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/ghiasi/fa

Google Scholar

منا فریدی خورشیدی

استادیار
دانشگاه امام صادق
منا فریدی خورشیدی
استادیار -
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/faridi/fa