معصومه حاجی عموشا

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۹۷زبان و ادبیات عربدانشگاه علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهرانعضو هیئت علمیپیمانیتمام وقت۷

سوابق اجرایی

ردیف

واحد سازمانی

نوع مسئولیت

تاریخ

نشانی مؤسسه

شروع

پایان

۱

معاونت آموزشی

کارشناس گروه زبان و ادبیات عربی

۱۳۷۸

۱۳۸۱

دانشگاه امام صادق (ع) – پردیس خواهران

مدیر پذیرش و ثبت نام

۱۳۸۸

۱۳۹۰

دانشگاه امام صادق (ع) – پردیس خواهران

مدیر کل آموزش و تحصیلات تکمیلی

۱۳۹۰

بهمن ۱۳۹۵

دانشگاه امام صادق (ع) – پردیس خواهران

۲

حوزه ریاست

عضو شورای روابط عمومی

۱۳۹۰

تاکنون

دانشگاه امام صادق (ع) – پردیس خواهران

۳

جامعه دانش آموختگان

عضو هسته مرکزی

۱۳۸۱

تاکنون

دانشگاه امام صادق (ع) – پردیس خواهران

۴

معاونت دانشجویی و فرهنگی

مدیر امور فرهنگی

۱۳۸۱

۱۳۸۴

دانشگاه امام صادق (ع) – پردیس خواهران

مدیر امور دانشجویی

۱۳۸۴

۱۳۸۸

دانشگاه امام صادق (ع) – پردیس خواهران

مدیر طرح هجرت

۱۳۸۱

۱۳۸۳

دانشگاه امام صادق (ع) – پردیس خواهران

مدیردارالقرآن 

۱۳۸۱

۱۳۸۳

دانشگاه امام صادق (ع) – پردیس خواهران

مدیریت برگزاری کلاس های آموزشی و دوره های علمی و فرهنگی

۱۳۸۱

۱۳۸۸

دانشگاه امام صادق (ع) – پردیس خواهران

مدیر برگزاری مسابقات داخلی قرآن کریم

۱۳۸۱

۱۳۸۸

دانشگاه امام صادق (ع) – پردیس خواهران

مدیریت چاپ و نشر و تائید علمی نشریات دانشجویی،معبر، ریحانه الصادق

۱۳۸۱

۱۳۸۸

دانشگاه امام صادق (ع) – پردیس خواهران

سخنرانی در مجامع مختلف دانشگاهی ، مساجد وبرگزاری جلسات نقد فیلم

۱۳۸۱

۱۳۸۸

دانشگاه امام صادق (ع) – پردیس خواهران