زهرا راستی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
سطح سه۱۳۹۱فقه و اصول - حوزویحوزه علمیه خواهران قم

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
عضو هیئت علمیپیمانیتمام وقت۷