فاضله میرغفوریان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۹۲قرآن و حدیثدانشکده اصول الدین قم

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
عضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۹

سوابق اجرایی

 سوابق اجرایی:

۱) معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده ی اصول الدین تهران (۱۳۹۰-۱۳۸۹)

۲) معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران از مهر ماه ۱۳۹۲ تا کنون

۳) همکاری در بخش عربی شبکه ی جهانی زنان مسلمان وابسته به شورای فرهنگی اجتماعیزنان (۱۳۸۵-۱۳۸۰)

۴) دبیر کمیته ی انضباطی دانشکده ی اصول الدین تهران در سال ۱۳۸۷

۵) عضو کمیته ی گزینش دانشجویان دانشکده ی اصول الدین تهران از سال ۱۳۸۸

۶) همکاری با بعثه ی مقام معظم رهبری به عنوان مبلغ زبان دان عربی

۷) همکاری با دانشگاه امام صادق (ع) در زمینه ی گزینش دانشجو از سال ۱۳۸۵ تا کنون

۸) همکاری با بخش گزینش مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۴

۹) همکاری با رادیو قرآن به عنوان نویسنده ی متون قرآنی