فریبا افضلی قادی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
مدیر گروه فقه و حقوق اسلامیقراردادیتمام وقت۱