نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۳۴ مورد.

خدیجه ابوالمعالی

دانشیار
پردیس خواهران
خدیجه ابوالمعالی
دانشیار دکتری
- پردیس خواهران

https://faculty.isuw.ac.ir/abolmaali/fa

نرگس ایزدی

استادیار
پردیس خواهران
نرگس ایزدی
استادیار دکترای تخصصی
- پردیس خواهران

https://faculty.isuw.ac.ir/izadi/fa

مریم

مریم برادران

استادیار
پردیس خواهران
مریم برادران
استادیار دکتری
- پردیس خواهران

https://faculty.isuw.ac.ir/baradaran/fa

Google Scholar

سارا سادات پاکزادیان

استادیار
پردیس خواهران
سارا سادات پاکزادیان
استادیار دکتری
۴۴۱ پردیس خواهران

https://faculty.isuw.ac.ir/pakzadian/fa

ORCID

کبری پور عبدالله

استادیار
پردیس خواهران
کبری پور عبدالله
استادیار سطح چهار
- پردیس خواهران

https://faculty.isuw.ac.ir/poorabdollah/fa

Google Scholar
معصومه

معصومه حاجی عموشا

استادیار
پردیس خواهران
معصومه حاجی عموشا
استادیار دکتری
- پردیس خواهران

https://faculty.isuw.ac.ir/amoosha/fa

Google Scholar

منیر حق خواه

استادیار
پردیس خواهران
منیر حق خواه
استادیار دکتری
- پردیس خواهران

https://faculty.isuw.ac.ir/haghkhah/fa

Google Scholar

نیکو دیالمه

دانشیار
پردیس خواهران
نیکو دیالمه
دانشیار دکتری
۰۲۱-۲۲۰۹۴۹۰۱-۴۹۵ پردیس خواهران

https://faculty.isuw.ac.ir/dialameh/fa

Google Scholar

زهرا راستی

مربی
پردیس خواهران
زهرا راستی
مربی سطح سه
- پردیس خواهران

https://faculty.isuw.ac.ir/rasti/fa

فاطمه

فاطمه سلیمانی دره باغی

دانشیار
پردیس خواهران
فاطمه صغری

فاطمه صغری شفیعی

استادیار
پردیس خواهران
فاطمه صغری شفیعی
استادیار دکتری
- پردیس خواهران

https://faculty.isuw.ac.ir/shafiee/fa

Google Scholar

فریده شکری

پردیس خواهران

سعیده سادات شهیدی

استادیار
پردیس خواهران
سعیده سادات شهیدی
استادیار دکتری
- پردیس خواهران

https://faculty.isuw.ac.ir/shahidi/fa

Google Scholar

فاطمه صادق زاده

دانشیار
پردیس خواهران
فاطمه صادق زاده
دانشیار دکتری
- پردیس خواهران

https://faculty.isuw.ac.ir/sadeqzadeh/fa

Google Scholar

محیا صفاری نیا

استادیار
پردیس خواهران
محیا صفاری نیا
استادیار دکتری
- پردیس خواهران

https://faculty.isuw.ac.ir/saffa/fa

Google Scholar

عاطفه عباسی کلیمانی

استادیار
پردیس خواهران
عاطفه عباسی کلیمانی
استادیار دکتری
- پردیس خواهران

https://faculty.isuw.ac.ir/abbasi/fa