مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱تبیین آموزش حیا در مدارسثریا کاووسی / نیکو دیالمهکنفرانس ملی آموزش ، یادگیری ، اشتغال و توسعه پایدار1393
۲سوال ونقش آن در فرآیند آموزش ازمنظر قرآن کریمسارا طوسیان / نیکو دیالمه / نرگس سجادیهکنفرانس بین المللی آموزش ( کشور پرتغال )1393
۳تبیین محتوای برنامه درسی "مدرسه شاد " براساس آموزه های اسلامیسکینه خوش صفت / دهقانی / دیالمهچهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی اسلامی1396
۴ارتقاء شادکامی در مدارس با تکیه بر برنامه درسی شادسکینه خوش صفت / دهقانی / دیالمهدومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی1396
۵ایجاد الثقافه الجدیده فی القرآن الکریم بالانتقاء التقابلی للمفرداتدیالمه / محسنی نژادالموتمر الدولی السادس للقرآن أساس الحضارة1398
۶الزامات و اثرات سازنده مسئولیت پذیری در زندگی انسان از نظر اسلام/زهرا احمدی زمانی / دیالمه / گودرزیهشمتمین کنفرانس ملی توسعه ملی پایدار علوم تربیتی وروانشناسی ، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1399
۷مرور سیستماتیک عوامل موثر د رمدل های چابکی سازمان د رهزاره سوممریم خداوردیان ، طیبه عباسی ،نیکو دیالمههشتمین کنفرانس علوم مدریریت و حسابداری 1401401
۸تعالی فرهنگی دختران در مدرسه مبتنی بر سیره بانوان قرآنیدیالمه ، گودرزی ، عظیمیهمایش زن و هویت ایرانی اسلامی1402/02/20
۹تعالی فرهنگی دختران در مدرسه مبتنی بر شخصیت و سیره بانوان قرآنیدیالمه .گودرزی . حسین زاده . عظیمیهمایش ملی زن و هویت ایرانی اسلامی1402/2/20
۱۰مفهوم شناسی ثبات قدم فردی جمعی با رویکرد اسلامیدیالمه . شفیعی . مرادیهفتمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی1402/9/8
۱۱تکنیک های بازدارنده از تعارضات ضد کارکرد د رسازمان ها با تاکید برآموزه های اسلامحسینی / دیالمهکنفرانس بین المللی علوم انسانی اسلامیآبان 1394
۱۲تبیین ویژگیهای عملکردی رهبری معنوی در سازمان های مبتنی بر سیره انبیاء در قرآن کریمزینب اثنی عشری / نیکو دیالمهکنفرانس بین الملللی روانشناسی و علوم تربیتی با رویکرد اسلامیآبان 1394
۱۳واکاوی اصول حاکم بر مناظره وگفتگوی اثر بخش با تاکید برسیره رضوینیکو دیالمهجشنواره بین المللی امام رضا علیه السلاماردیبهشت 1393
۱۴علم نافع ، مولفه های مناسب انتخاب محتوای آموزشی وتاثیر آن در سبک زندگی علمیمریم برادران / دکتر صالحی / نیکو دیالمههمایش ملی علمی -پژوهشی سبک زندگی ودانشجوی ایرانیخرداد 1394
۱۵منهج الإمام جعفر الصادق فی التربیة الإقتصادیةنیکو دیالمهالمؤتمر الدولی للدراسات الإسلامیة المعاصرةخرداد 1400
۱۶حرمت إذلال نفس به مثابه قاعده فقهی و اثر آن در تربیت /نیکو دیالمه / فائزه عظیم زاده اردبیلیهمایش ملی فقه و تربیتدی ماه 1397
۱۷مولفه های منجر به توسعه انسانی بر اساس آموزه های اسلاممریم برادران / نیکو دیالمههمایش ملی علوم انسانی اسلامیشهریور 1394
۱۸تبیین مولفه نفوذ در رهبری فرانوگرا ورهبری اسلامی مبتنی بر دیدگاه امام علی (ع) در نهج البلاغهثریا کاووسی / عباسی / دیالمههمایش علمی پژوهشی " راهبردهاوراهکارهای ارتقاء کیفیت در آموزش و پرورشمهر 1396
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.