مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱حقوق متهم با رویکرد به فقه اسلامی و اسناد بین المللیعاطفه عباسی کلیمانیندای صادق (علمی ترویجی)1385
۲تروریسم رایانه ایعاطفه عباسی کلیمانیفصلنامه نیروی انتظامی1385
۳مقاله «تروریسم رایانه ایعاطفه عباسیفصلنامه نیروی انتظامی1385
۴حقوق متهم با رویکرد به فقه اسلامی و اسناد بین المللیعاطفه عباسی- هدی غفاریمجله فقه و حقوق خانواده1385
۵تحلیل پیش نویس لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانانعاطفه عباسیمجله اطلاع رسانی حقوقی ریاست جمهوری1388
۶تحلیل لایحه آیین دادرسی کیفریعاطفه عباسیمجله اطلاع رسانی حقوقی ریاست جمهوری1388
۷تحلیل پیش نویس لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانانعاطفه عباسی کلیمانیمجله اطلاع رسانی حقوقی ریاست جمهوری1388
۸تحلیل لایحه آیین دادرسی کیفریعاطفه عباسی کلیمانیمجله اطلاع رسانی حقوقی ریاست جمهوری1388
۹اجرای کنوانسیون حقوق کودک در چارچوب نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایرانعاطفه عباسیمجله فقه و حقوق خانواده1389
۱۰تابعیت اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجیعاطفه عباسی- فاطمه بداغیمجله فقه و حقوق خانواده1389
۱۱اجرای کنوانسیون حقوق کودک در چارچوب نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایرانعاطفه عباسی کلیمانیمجله فقه و حقوق خانواده (علمی- ترویجی)1389
۱۲تابعیت اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجیعاطفه عباسی کلیمانیمجله فقه و حقوق خانواده (علمی- ترویجی)1389
۱۳بار اثبات اختلالات روانی در فرایند دادرسی کیفریعاطفه عباسی- عباس منصورآبادیمجله حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران1392
۱۴بار اثبات اختلالات روانی در فرایند دادرسی کیفریعاطفه عباسی کلیمانیمجله حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (علمی- پژوهشی)1392
۱۵نقد و بررسی نابرابری دیه زن و مرد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایرانعاطفه عباسی کلیمانیپژوهشنامه زنان (علمی- پژوهشی)1396
۱۶نقد و بررسی نابرابری دیه زن و مرد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایرانعاطفه عباسیپژوهشنامه زنان1396
۱۷سقط جنین ناشی از تجاوز به عنفعاطفه عباسیمجله فقه و حقوق خانواده1397
۱۸متولی بار اثبات موانع تحقق مسوولیت کیفری در نظام حقوقی ایرانعاطفه عباسی کلیمانیدو فصلنامه پژوهش نامه حقوق اسلامی (علمی- پژوهشی)1397
۱۹سقط جنین ناشی از تجاوز به عنفعاطفه عباسی کلیمانیفقه و حقوق خانواده (علمی- ترویجی)1397
۲۰حدود اختیارات ضابطان خاص در تفتیش خودرو با تاکید بر نقد رای صادره از دادسرای عمومی و انقلاب مشهدعاطفه عباسی کلیمانیفصلنامه رأی ( مطالعات آرای قضایی)1397
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۲ مورد.