نمایش ۱۹ تا ۲۹ مورد از کل ۲۹ مورد.

اکرم گودرزی

استادیار
دانشگاه امام صادق
اکرم گودرزی
استادیار دکتری
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/goodarzi/fa

طاهره محسنی

استادیار
دانشگاه امام صادق
طاهره محسنی
استادیار دکتری
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/h-mohseni/fa

سهیلا محسنی نژاد

استادیار
دانشگاه امام صادق
سهیلا محسنی نژاد
استادیار دکتری
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/s-mohseni/fa

مریم السادات محقق

استادیار
دانشگاه امام صادق
مریم السادات محقق
استادیار دکتری
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/mohaghegh/fa

فاطمه ملایم

استادیار
دانشگاه امام صادق
فاطمه ملایم
استادیار دکتری
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/molayem/fa

قدسیه مهدوی

مربی
دانشگاه امام صادق
قدسیه مهدوی
مربی حوزوی
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/mahdavi/fa

صدیقه مهدوی کنی

استادیار
دانشگاه امام صادق
صدیقه مهدوی کنی
استادیار دکتری
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/s-mahdavi/fa

مهدیه مهدوی کنی

مربی
دانشگاه امام صادق
مهدیه مهدوی کنی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/mahdavikani/fa

زهره موسی زاده

دانشیار
دانشگاه امام صادق
زهره موسی زاده
دانشیار دکتری
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/mosazadeh/fa

رقیه السادات مومن

دانشگاه امام صادق
رقیه السادات مومن
- دکتری
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/momen/fa

فاضله میرغفوریان

استادیار
دانشگاه امام صادق
فاضله میرغفوریان
استادیار دکتری
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/mirghafori/fa