نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۹ مورد.

خدیجه ابوالمعالی

دانشیار
دانشگاه امام صادق
خدیجه ابوالمعالی
دانشیار دکتری
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/abolmaali/fa

نرگس ایزدی

دانشگاه امام صادق
نرگس ایزدی
- کارشناسی ارشد
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/izadi/fa

مریم برادران

استادیار
دانشگاه امام صادق
مریم برادران
استادیار دکتری
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/baradaran/fa

کبری پور عبدالله

استادیار
دانشگاه امام صادق
کبری پور عبدالله
استادیار دکتری
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/poorabdollah/fa

اکرم جودی نعمتی

دانشگاه امام صادق
اکرم جودی نعمتی
- -
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/joudy/fa

معصومه حاجی عموشا

دانشگاه امام صادق

منیر حق خواه

دانشگاه امام صادق
منیر حق خواه
- -
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/haghkhah/fa

نیکو دیالمه

دانشیار
دانشگاه امام صادق
نیکو دیالمه
دانشیار دکتری
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/dialameh/fa

زهرا راستی

دانشگاه امام صادق
زهرا راستی
- کارشناسی ارشد
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/rasti/fa

فاطمه سلیمانی دره باغی

دانشیار
دانشگاه امام صادق
فاطمه سلیمانی دره باغی
دانشیار دکتری
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/soleimani/fa

فاطمه صغری شفیعی

دانشگاه امام صادق
فاطمه صغری شفیعی
- دکتری
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/shafiee/fa

سعیده سادات شهیدی

استادیار
دانشگاه امام صادق
سعیده سادات شهیدی
استادیار دکتری
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/shahidi/fa

فاطمه صادق زاده

دانشیار
دانشگاه امام صادق
فاطمه صادق زاده
دانشیار دکتری
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/sadeqzadeh/fa

محیا صفاری نیا

دانشگاه امام صادق
محیا صفاری نیا
- -
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/saffa/fa

عاطفه عباسی کلیمانی

استادیار
دانشگاه امام صادق
عاطفه عباسی کلیمانی
استادیار دکتری
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/abbasi/fa

فائزه عظیم زاده اردبیلی

دانشیار
دانشگاه امام صادق
فائزه عظیم زاده اردبیلی
دانشیار دکتری
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/azimzadeh/fa

اعظم غیاثی ثانی

استادیار
دانشگاه امام صادق
اعظم غیاثی ثانی
استادیار -
- دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/ghiasi/fa

فاطمه کاظمپور فرد

مربی
دانشگاه امام صادق
فاطمه کاظمپور فرد
مربی کارشناسی ارشد
۰۹۱۹۵۰۱۴۰۹۰ دانشگاه امام صادق

http://faculty.isuw.ac.ir/kazempour/fa