نیکو دیالمه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۸۶الهیات و معارف اسلامیدانشگاه الامام الوزاعی(بیروت)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
رسمی آزمایشیتمام وقت۸

سوابق اجرایی

 

۱- عضوهیآت علمی دانشگاه امام صادق ، گروه معارف اسلامی وعلوم تربیتی از سال ۱۳۸۷

۲-مدیر مسوول فصلنامه علمی - ترویجی  " علوم تربیتی از دیدگاه اسلام "  صاحب امتیاز : دانشگاه امام صادق

۳-کارشناس پژوهشی وعضو کمیته رسالات گروه معارف اسلامی وعلوم تربیتی

۴-دبیر علمی یازدهمین چشنواره پژوهش برتر ، دانشگاه امام صادق ، ۱۳۸۸

۵-موسس ورئیس هیات مدیر ه "موسسه فرهنگی احیاء ثقلین "  با مجوز رسمی وزارت فرهنک وارشاد اسلامی از سال ۱۳۸۳ /   www.ehy-e-saghalain.ir

۶-مدیر مرکز نشر آثار واندیشه های شهید دکتر دیالمه از سال ۱۳۸۴

۷-عضوارشد روابط بین الملل بعثه مقام معظم رهبری سازمان حج واوقاف (حوزه خاورمیانه عربی ) از سال ۱۳۷۷

۸عضوهیات امنای حوزه علمیه زینب کبری علیها السلام از سال ۱۳۷۳

۹-داور پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکترا با موضوع اهل بیت ،ویژه دانشجویان خارجی ، مجمع جهانی اهل البیت از سال ۱۳۸۶

۱۰- مشاور تخصصی معارف اسلامی در  دو فصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام از سال۱۳۹۲

۱۱- عضو کمیته علمی همایش ملی جایگاه کاربردی علوم انسانی وحوزه های میان رشته ای در توسعه شرکت های دانش بنیان / آیان ۱۳۹۴

۱۲- عضو کمیته علمی همایش ملی فقه و تربیت / دی ماه ۱۳۹۷ دانشگاه امام صادق (ع)

 

داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد:

۱- شناسایی مولفه های تربیت زیبایی شناختی در برنامه های درسی بر مبنای آموزه های اسلامی ،دانشگاه امام صادق،  سیده الهام آقایی، ۱۳۹۲

۲- واکاوی اصول حاکم بر گفتگوی تربیتی بر اساس تحلیل گفتگوی قرآنی در مقایسه با دیالکتیک افلاطونی ، زهرا صالحی ، دانشگاه تربیت مدرس ، ۱۳۹۲

۳-مولفه های رهبری اثر بخش مبنی بر دیدگاه امام خمینی ، زهرا عباس زاده ، دانشگاه امام صادق ،۱۳۸۸

۴- ملاحظات جنسیتی در برنامه های آموزشی با تاکید بر آموزه های قرآنی ،معصومه جیریایی ، دانشگاه امام صادق ، ۱۳۹۰

۵- عدالت سازمانی در محیطهای  آموزشی با تاکید بر آموزه های اسلامی ، زهرا قجاوند ، دانشگاه امام صادق ،۱۳۸۹

۶-ابعاد مدیریت کیفیت جامع در نظامهای آموزش عالی از منظر اسلام ، سمیه سلمانی ، دانشگاه امام صادق،۱۳۸۹

۷- ذهنیت فلسفی در مدیریت آموزشی با تاکید بر سیره نبوی ، حمیده محمدی ، دانشگاه امام صادق، ۱۳۸۹

۸- ارئه مولفه های شاخص عملکردی پیامد در نظام آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران ، مرضیه تاج الدین ، ۱۳۸۸

۹-مدل ساختاری بیش بینی انگیزه شعلی معلمان براساس مهارت اجتماعی هیجانی و سرمایه اجتماعی آنان با میانجیگری خود کارآمدی . ۱۳۹۷

۱۰- الگوی ساختاری تبیین مهارت های اجتماعی در معلمان بر اساس فرهنگ سازمانی وجهت گیری مذهبی : نقش واسطه ای سرمایه فکری .۱۳۹۷

 ۱- تدریس در دانشگاه تهران  از سال ۱۳۷۳تا ۱۳۸۱ گروه معارف اسلامی ، دروس  : اندیشه اسلامی  ، تاریخ اسلام

۲- تدریس دردانشگاه شهید بهشتی از سا ل ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰ گروه معارف اسلامی ، دروس : اندیشه اسلامی ، تاریخ اسلام

۳- تدریس درحوزه علمیه زینب کبری علیها سلام از سال ۱۳۷۲تا ۱۳۸۱دروس : تاریخ تحلیلی صدر اسلام ، تاریخ امامت

۴- تدریس در دانشکده اصول الدین از سال ۱۳۷۷تا ۱۳۸۱دروس : عقائد اسلام ، تاریخ اسلام ، مکالمه عربی

۵- تدریس دردانشکده علوم قرآنی ، سال۱۳۸۳دروس : تحلیل قصص قرآنی ، اسباب النزول، تفسیر قرآن ، علوم قرآنی

۶- تدریس در دانشگاه الزهراء، از سال ۱۳۸۳تا ۱۳۸۷دروس : قرائت متون تفسیری ، تعلیم وتربیت اسلامی ، تاریخ اسلام ، مکالمه عربی

۷- تدریس در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان( حوزه شهید بهشتی سابق ) وابسته به نهاد رهبری در دانشگاه تهران  از سال ۱۳۷۵تا کنون، دروس : تفسیر قرآن ، تاریخ امامت ، مفاهیم انس با قرآن ، شیعه شناسی،تاریخ اسلام

۸- تدریس درحوزه علمیه کوثر ، سال ۱۳۸۷درس : عقائد خاص شیعه

۹- تدریس دردانشگاه امام صادق ( مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد) از سال ۱۳۸۳عناوین دروس :

النصوص التفسیریه ، علوم قرآنی ، تاریخ اسلام (۱و۲) ، تفسیر قرآن کریم  ، متون روایی ونهج البلاغه ، مهدویت وتمدن جهانی ، تعلیم وتربیت اسلامی ، علوم انسانی اسلامی

تفسیر موضوعی قرآن کریم ، ، روش شناسی استنباط آموزه ها تربیتی  از حدیث ، مدیریت اسلامی ( مقطع دکترا)