عاطفه عباسی کلیمانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۹۱حقوق جزا و جرم شناسیدانشگاه تهران - پردیس قم

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
عضو هیئت علمیپیمانیتمام وقت۹